Największy producent wozów asenizacyjnych w Polsce

  • pl
  • en
  • de
  • ru

Znajdź produkt

Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza

MEPROZET KOŚCIAN S.A. z siedzibą w Kościanie

ul. Gostyńska 71

działając na postawie art. 12.1 Statutu Spółki MEPROZET KOŚCIAN S.A.

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

I. Prezesa Zarządu MEPROZET KOŚCIAN S.A.

II. Wiceprezesa Zarządu MEPROZET KOŚCIAN S.A.

swiss replica watches  

1.        Pisemne zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy przesłać pocztą na adres Spółki: ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan;

pocztą elektroniczną  w formacie pdf, na adres e-mail: meprozet@meprozet.pl

lub złożyć w siedzibie Spółki, w terminie do 4 marca 2022 roku, do godziny 15.00.

 

2.        Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki, w terminie określonym w pkt. 1.

 

3.        Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić adnotację „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu Spółki Meprozet Kościan S.A.”

 

4.        Kandydat na ww. stanowiska powinni spełniać następujące warunki:

a.      Posiadać wyższe wykształcenie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

b.      Posiadać minimum 5 letnie okres zatrudnienia na wyższych stanowiskach kierowniczych, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c.       Spełniać wymogi w punktach a.-b. określone w odrębnych przepisach, a w szczególności ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych

d.      Posiadać zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

e.      Posiadać poniżej wymienione kwalifikacje i umiejętności:

a)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych

b)     ogólną znajomość prawa pracy

c)      ogólną znajomość w zakresie spraw finansowo-księgowych

d)     wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi

e)     znajomość branży rolniczej

f)       doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży maszyn rolniczych

g)     wiedzę z zakresu działalności MEPROZET KOŚCIAN S.A.

h)     znajomość języka obcego (j. angielski)

i)       znajomość drugiego języka obcego ( j. niemiecki, j. rosyjski) będzie dodatkowym atutem

j)       wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia planów rozwoju

k)     wiedzę i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej

l)        ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej

 

5.        Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki

 

6.    Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       dane kontaktowe w tym numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej, życiorys w formie CV, list motywacyjny, umieszczenie w CV klauzuli RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przeze mnie  do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko Prezesa/ Wiceprezesa Zarządu Spółki Meprozet Kościan S.A.”

b)       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

c)       zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące kandydata, wystawione nie później niż na 30 dni przed datą jego złożenia wraz z ogłoszeniem

 

7.        Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w pkt.1 nie podlegają rozpatrzeniu.

 

8.        Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza do dnia 10 marca  2022 r. w siedzibie Spółki.

 

9.        Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan przez Radę Nadzorczą z wybranymi Kandydatami po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Spółki . O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata adres poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.

 

10.     Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

11.     Ogólny zakres obowiązków członka Zarządu:

a)     Zarządzanie działalnością Spółki.

b)     Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.

c)      Planowanie strategiczne w zakresie kierunków rozwoju spółki, sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz nadzór nad ich prawidłowym wdrażaniem i realizacją.

d)     Odpowiedzialność za rozwój działalności spółki zgodnie z przyjętą strategią.

e)     Optymalizacja procesów związanych z funkcjonowaniem spółki, w tym zorientowanie na wzrost sprzedaży i zysku oraz optymalizację kosztów.

f)       Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem/majątkiem oraz finansami spółki.

g)     Nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi.

h)     Współpraca z pozostałymi organami spółki.

i)       Zarządzanie podległym zespołem pracowników, dbałość o rozwój ich kompetencji oraz nadzór nad wynikami pracy.

 

12.     Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej meprozet@meprozet.pl.  Ponadto mogą otrzymać do wglądu następujące dokumenty i informacje o Spółce:

-       Statut Spółki,

13.     Po informacje oraz dokumenty kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 11.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r. Informacje udostępnia się w siedzibie Spółki w godz. 8.00 - 14.00, przy czym przed ich otrzymaniem kandydat będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o zachowaniu tych informacji w poufności

 

14.     Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie

 

Meprozet Kościan S.A. ul. Gostyńska 71 64-000 Kościan